Do Turnieju Pozostało:56 dni12 godzin54 minuty

Regulamin

 

      Regulamin Turnieju Golfowego o Brylant A&A
XVI edycja 14-15 czerwca 2019   

 

XVI Edycja Turnieju Golfowego o Brylant A&A

 

Informacje ogólne

Data:                      Piątek/Sobota - 14-15.06.2019 

Miejsce:                 Pole A&A Arkadia Pabianice ul.Grota Roweckiego 8A. Na uroczystości finałowe turnieju zapraszamy 15 czerwca (SOBOTA).

Start:                Startujemy w formule shotgun (w grupach ze wszystkich dołków w jednym czasie).
W piątek 8.00 (gracze z Łodzi) i 12.30 (gracze z Polski).
W sobotę 8.00 i 12.00 (wg wyników po pierwszym dniu). 

Format Turnieju o Brylant A&A 2019

Stroke Play brutto i netto z aktualnego HCP klubowego (odrębny HCP prowadzony dla gry na na polu A&A Arkadia). Osoby nieposiadające hcp klubowego startują z aktualnego HCP PZG. Jeśli HCP PZG jest nizszy niż HCP klubowy, obowiązuje HCP PZG. Osoby nieposiadające HCP PZG startują z HCP=0.  

Dla grupy hcp 36,1 - 54,0 format Stroke Play netto par plus 6 uderzeń (na scorecard piszemy 10)

 
Zawody rozgrywane są w grupa wyznaczonych przez organizatora.
Nagrody są przyznawane w kategorii:

·         Stroke Play brutto   Open (1,2,3 miejsce)

·         Stroke Play brutto   – Kobiety (1,2,3 miejsce)

·         Stroke Play brutto   – Juniorzy (1,2,3 miejsce)

·         Stroke Play netto     – Open (1,2,3 miejsce) 

Klasyfikacja netto będzie prowadzona w następujących grupach HCP:

·         0,0-36,0

·         36,1-54,0  

Kolejność kategorii: Stroke Play brutto, Kobiety brutto, Juniorzy brutto, netto w grupach HCP.
W kategoriach HCP 0-36 i 36,1-54 gra w formacie netto.  

Regulamin Turnieju o Brylant A&A 2019

Uczestnictwo

Zasady dopuszczenia zawodników do turnieju ustala się według następujących kryteriów:

·         termin wpłaty wpisowego za Turniej

·         HCP

·         przynależność do A&A Golf Club

 

................................

* Organizator nie zwraca opłat za rezygnację z udziału w Turnieju w terminie 7dni do rozpoczęcia Turnieju 

Nagrody

Nagrody są przyznawane za pierwsze trzy miejsca z każdej kategorii. W turnieju kategorie brutto, brutto Kobiety, brutto Juniorzy i netto są rozłączne. Zawodnik zajmujący nagradzane miejsce w określonej kategorii brutto (głównej) nie może równocześnie otrzymać nagrody za kategorię netto lub dodatkową kategorię brutto. Odbiór nagrody jest możliwy jedynie w czasie ceremonii zakończenia turnieju. Zawodnikowi, który nie zgłosi się po odbiór nagrody, nagroda nie będzie wręczona. Organizator zastrzega sobie prawo do dowolnego dysponowania niewręczoną nagrodą. 
Zawody rozgrywane są w grupach ustalonych na podstawie losowania pierwszego dnia turnieju przeprowadzonego przez Komitet Organizacyjny Turnieju. Zestawienie grup drugiego dnia turnieju odbędzie się na podstawie uzyskanych wyników brutto po pierwszym dniu. 

Reguły gry i przestrzeganie zasad etykiety golfowej.

Turnieje PZG będą rozgrywane zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny Turnieju. Wszyscy zawodnicy oraz ich pomocnicy (caddies) są zobowiązani do przestrzegania zasad etykiety golfowej pod rygorem wykluczenia ich z turnieju przez Komitet Organizacyjny Turnieju PZG. Zawodnicy muszą być ubrani w koszulki z kołnierzykiem. Noszenie jeansów jest zabronione. 

Czas rozpoczęcia gry.

Każdy z zawodników powinien rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po czasie wyznaczonym, karą za niewystartowanie o czasie są 2 uderzenia karne na pierwszym dołku. W innym przypadku, karą za naruszenie Reguły 6-3a jest dyskwalifikacja. 

Jeżeli Komitet ustali, że wyjątkowe okoliczności nie pozwoliły graczowi wystartować o wyznaczonym czasie, wówczas nie ma kary.

Opóźnienie gry / Wolne tempo gry.

Każda z grup musi zachowywać swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej. Grupa będzie uważana za niezachowującą swojej pozycji („out of position”) w przypadku, gdy różnica czasu pomiędzy grupą poprzedzającą będzie większa niż różnica czasu startu. Grupa, która przekroczy dopuszczalny czas, będzie ostrzeżona. Jeżeli po następnych dwóch dołkach grupa jest ciągle spóźniona lub „out of position”, grupie będzie mierzony czas bez ponownego ostrzeżenia. Czas na uderzenie nie powinien przekroczyć: dla pierwszego gracza z grupy - 50 sekund na approach shot, chip lub putt, oraz 40 sekund na tee shot lub uderzenie drugiego, trzeciego lub czwartego gracza z grupy. Jeżeli którykolwiek z graczy przekroczy ten czas, będzie on uważany za opóźniającego grę. 

Kara za opóźnienie gry

Pierwsze wykroczenie: jedno uderzenie karne, drugie wykroczenie: dwa uderzenia karne, trzecie wykroczenie: dyskwalifikacja.

Zawieszenie gry ze względu na złą pogodę.

Jeżeli Komitet Turnieju stwierdzi, że z jakiegokolwiek powodu pole nie nadaje się do gry lub, że istnieją powody uniemożliwiające grę, może zarządzić czasowe zawieszenie gry lub unieważnić grę i wszystkie wyniki danej rundy.

Zawieszenie gry z powodu niebezpiecznej sytuacji (uwaga do Reg. 6-8b)

Jeżeli gra zostanie zawieszona przez Komitet z powodu niebezpiecznej sytuacji w momencie, gdy gracze znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu, gdy Komitet zarządzi jej wznowienie. Jeżeli są oni w trakcie rozgrywania dołka, muszą niezwłocznie przerwać grę. Jeżeli gracz nie przerwie gry, będzie zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary, zgodnie z Reg. 33-7. 

Sygnałem do zawieszenia gry będzie dźwięk syreny:

- natychmiastowe przerwanie gry: jeden długi sygnał syreny,
- przerwanie gry: trzy następujące po sobie sygnały syreny,
- wznowienie gry: dwa krótkie sygnały syreny.  

Zdawanie kart wyników.

Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto. Zdawanie i odbiór kart wyników odbywać się będzie w Centrum Sędziowskim przez osobę wskazaną przez Komitet Organizacyjny Turnieju w czasie do 10 minut po zakończeniu rundy. Zawodnicy z danej grupy startowej mają obowiązek zdawania swoich kart jednocześnie. 

Zasady dogrywek w przypadku nie wyłonienia zwycięzcy po rozegraniu rund regulaminowych.

O pierwszym miejscu w kategorii brutto zadecyduje dogrywka w systemie „nagłej śmierci” na dołkach 1 i 5. Jeżeli w dogrywce będzie brało udział więcej niż dwóch zawodników, dogrywka będzie trwała do momentu wyłonienia zwycięzcy. Kolejne miejsca zajmą zawodnicy według kolejności odpadania z dogrywki w taki sposób, że im później dany zawodnik odpadł, tym wyższe miejsce zajmuje. W przypadku, gdy dwóch lub więcej zawodników odpadnie z dogrywki na tym samym dołku, o zajętych miejscach rozstrzygnie lepszy wynik brutto w następującej kolejności: II runda, ostatnie 9 dołków. O pozostałych miejscach rozstrzygnie lepszy wynik brutto w następującej kolejności: II runda, ostatnie 9 dołków.  W przypadku remisu netto zadecyduje niższy HCP danego gracza.

Używanie sprzętu elektronicznego.

Używanie sprzętu elektronicznego (w tym walkie-talkie, telefony komórkowe, pagery) w trakcie gry jest zabronione. Używanie dalmierzy jest dozwolone.

Inne.

W przypadku rezygnacji z udziału w turnieju w terminie od dnia wpłaty startowego do dnia rozpoczęcia turnieju organizatorzy zwracają 50% wpisowego jedynie w udokumentowanych przypadkach losowych. Komitet Organizacyjny Turnieju zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany ilości rozgrywanych dołków oraz daty.  Uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach prasowych i promocyjnych firmy A&A.

 

Regulamin konkursu HOLE IN ONE

1.       Konkurs zostanie rozegrany podczas dwudniowego turnieju 14 i 15  czerwca 2019  na polu golfowym A&A Arkadia w Pabianicach.

2.       Hole In One obowiązuje na każdym z 9 dołków granych dwukrotnie (2x9 dołków) w ciągu jednej rundy. Konkurs obowiązuje zarówno w pierwszym jak i w drugim dniu turnieju.

3.       W trakcie trwania całego turnieju każdy z zawodników, ma 36 szans na wygranie nagrody w konkursie Hole In One (2 dni turnieju - 4x9 Hole In One).

4.       Nagrodą główną w konkursie jest pierścionek z brylantem.

5.       Na każdym dołku do wygrania jest jedna nagroda główna.

6.       W przypadku trafienia Hole In One na danym dołku przez więcej niż jedną osobę nagroda główna wręczona zostanie osobie, która trafi do dołka jako pierwsza. Pozostałym osobom wręczone zostaną nagrody pocieszenia.

Regulamin konkursu NEAREST TO THE PIN

1.       Konkurs zostanie rozegrany podczas dwudniowego turnieju 14 i 15 czerwca 2019. na polu golfowym A&A Arkadia w Pabianicach.

2.       Nearest To The Pin obowiązuje obowiązuje na każdym z 9 dołków granych dwukrotnie (2x9 dołków) w ciągu jednej rundy. W oba dni rozgrywane są odrębne konkursu. Zwycięzcą zostaje gracz, który uzyskał najlepszy wynik na danym dołku w ciągu jednego dnia.

3.       Za wygranie Nearest To The Pin zostaną wręczone nagrody gwarantowane - butelki wina.

 

 

Organizator
Sponsorzy
Patroni
Tworzenie stron WWW: Design Spektrum